data umieszczenia na stronie: 2007-07-03

Kiedy wydano szóstą emisję znaczków obiegowych z serii Dworki Polskie - 14. czy 18.04.2000?


Podczas prac nad Podręcznikiem II przy weryfikacji dat wprowadzenia znaczków do obiegu zatrzymałem się na znaczkach obiegowych "Dworki Polskie" wydanych w kwietniu 2000 r. Data podana w katalogach Michel i Fischer (zn. 3673-3675) jest inna, niż w zarządzeniu Dyr. Gen Poczty Polskiej wprowadzającym znaczki do obiegu.

Nie jestem zwolennikiem niejednozna­cznych sytuacji. Znając setki redagowanych przez urzędników PP Zarządzeń i Pism Okólnych, nie byłem do końca przekonany, kto ma tu rację. Sprawę dodatkowo skomplikowały informacje zamieszczone w Filateliście nr 4 i 5 z 2000 r.

(Grafika)
il. 1. Treść informacji zawartej w Filateliście nr 4/2000, (s. 4).

Wg informacji zawartej w Filateliście znaczki te miały wejść do obiegu 28.04.2000 r. (il. 1.), natomiast w kolejnym numerze Filatelisty redakcja koryguje te dane podając informację "Uwaga! znaczki te ukazały się 18 kwietnia a nie 28." (podkr. własne) zamieszczając jednocześnie ilustrację przygotowanego datownika pierwszego dnia obiegu z datą "18.04.2000" (il. 2.).

(Grafika)
il. 2. Datownik pierwszego dnia obiegu pokazany w Filateliście nr 5/2000.

W tym samym okresie w ukazującym się ówcześnie miesięczniku "Filatelistyka" nr 4/2000 na przedostatniej stronie zeszytu w dziale Katalog Nowości Polskich zamieszczono notatkę o wydaniu tych znaczków z datą 14.04., by na stronie 179 tego samego zeszytu, najprawdopodobniej za oficjalną informacją Poczty Polskiej, poinformować czytelników o wydaniu tych znaczków w dniu 18.04. Ponieważ redakcje i piszący opierają się na oficjalnych informacjach zainteresowanej strony - Poczty Polskiej, należy Pocztę - nie po raz pierwszy zresztą - obwinić za zaistniały bałagan w datach.

(Grafika)
il. 3. Przygotowany stempel pierwszego dnia obiegu z datą 18.04.2000. rozpowszechniany w celach informacyjnych przez Pocztę.

Ponieważ ówczesne zarządzenia i wszelkie poprawki do zarządzeń Poczty Polskiej nie są opublikowane, a dostęp do nich nie jest łatwy, toteż nie dziwmy się, że jest, jak jest. Zarządzenie nr 18 dyrektora PP dotyczące wydania tych znaczków zostało wydane w dniu 14.04. 2000 r. z mocą obowiązującą od tego samego dnia. Skoro Poczta zmienia pierwszy termin wprowadzenia znaczków do obiegu z 28. na 18.04 i informuje media o tym fakcie, jednocześnie prezentuje całkiem nową, do tej pory nie braną pod uwagę datę 14.04., to można się tylko zastanawiać czy data wprowadzenia 14.04. jest wynikiem pomyłki urzędnika redagującego zarządzenie, czy też celowym zamiarem. Przygotowywany stempel i koperty FDC są niemymi świadkami wyników szybkiej "dezinformacji" Poczty.

(Grafika)
il. 4. Wycinek koperty FDC z datą 14.04.2000.

Ponieważ Dyrektor Generalny Poczty Polskiej żadnym innym dokumentem nie zmienił daty podanej w zarządzeniu (patrz niżej), należy uznać tą datę za jedyną prawidłową, a o historii jej powstania możemy snuć tylko domysły.

ZARZĄDZENIE NR 18
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu
czterech znaczków pocztowych
wartości 80 gr, 1,55 zł, 1,65 zł i 2,65 zł,
emisji "Dworki polskie".
...

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2000 r.


Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Jacek Turczyński

To, że pocztowcy zostali "zaskoczeni" tą datą świadczy wewnętrzne pismo okólne DOP w Katowicach.

DYREKCJA OKRĘGU POCZTY
w Katowicach
OKÓLNIK NR 72/2000


Sprawa: zmiana daty obiegu znaczków pocztowych.

Dyrekcja informuje, że została zmieniona data obiegu z 18.04.br. na 14.04.br. znaczków pocztowych emisji "Dworki polskie" o nominałach 0,80 zł., 1,55 zł., 1,66 zł., 2,65 zł.
Prosimy o powyższym poinformować zainteresowanych pracowników.

Pozostaje jeszcze jedno pytanie: czy stosowano przygotowany stempel z datą 18.04.2000 r.?


Adam Kielbasa-Schoeni

... Powrót <<<