TERMIN / STICHWORT

PRZYKŁAD / BEISPIEL

DATA / DATUM

A
ABKLACZ- ( D ) - usterka w procesie drukowania polegająca na lustrzanym odbiciu rysunku na odwrotnej stronie znaczka powstający w dwóch przypadkach:
  a) gdy maszyna drukująca pracuje bez papieru i farba nakłada się na podkład (obciąg), z którego następny arkusz "odbiera" rysunek z obu stron, przy czym rysunki pokrywają się dokładnie,
  b) gdy na jeszcze mokry arkusz nakłada się następny, jednak odbitka może wtedy być przesunięta.
OBRAZEK
01.01.2006 r.
AKCEPT- ( D ) - (termin przyjęty w filatelistyce) wzór (projekt) arkusza drukowego, arkusza sprzedażnego, sektora lub pojedynczego znaczka, zatwierdzony do druku przez właściwy urząd.
OBRAZEK
23.08.2021 r.
ARKUSIK- ( D ) - forma wydawnicza znaczków, nie będąca blokiem, zawierająca nie więcej niż 16 znaczków.
OBRAZEK
25.08.2021 r.
ARKUSZ PERFORACYJNY- ( D ) - arkusz o wielkości zależnej od możliwości technologicznej perforowania, zawierający co najmniej jeden sektor albo cały arkusz drukowy
OBRAZEK
31.01.2006 r.
B
BLOK- ( D ) - forma wydawnicza znaczków pocztowych zawierająca nie więcej jak 8 znaczków, w tym co najwyżej cztery znaczki jednego rodzaju, obramowanych - co najmniej z dwóch stron - marginesem opatrzonym napisem, rysunkiem, obrazem, znakiem graficznym stosownym do okazji (okoliczności) wydania.
 Ze względu na nie zakończoną dyskusję w polskich kręgach filatelistycznych nt. "definicji bloku", definicja przyjęta w Podręczniku odbiega od definicji bloku zawartej w Encyklopedii Filatelistyki. Sprecyzowanie czy dane wydawnictwo jest albo nie: blokiem, arkusikiem, arkuszem, nastąpiło w sposób przedstawiony na schemacie.
OBRAZEK
OBRAZEK
OBRAZEK
02.01.2006 r.
BŁĄD- ( D ) - pomyłka projektanta bądź emitenta, zwłaszcza faktograficzna, merytoryczna, językowa; nie mieści się on w pojęciu makulatury.
OBRAZEK
20.11.2018 r.
C
CZWOROBLOK (czwórka) - ( D ) - cztery nierozerwane znaczki pocztowe o jednakowym rysunku. Nie należy mylić z nierozerwanym pionowym, albo poziomym paskiem czterech znaczków.
OBRAZEK
16.01.2006 r.
D
DATOWNIK - ( D ) - określony normą zakładową stempel pocztowy z nazwą urzędu pocztowego, kalendarzem datownika i cechą identyfikacyjną datownika. Użyty jako kasownik znaczków lub całostek pocztowych, poświadcza umowę zawartą pomiędzy klientem i pocztą na opłacone usługi pocztowe. Uwierzytelnia czas i miejsce nadania, przeładunku lub odbioru przesyłki. Stanowi indywidualne wyposażenie urzędnika pocztowego.
 Rozróżniamy datownik urzędu pocztowego (il.1), ambulansu (il.2), maszyny frankującej (il. 3) oraz datownik okolicznościowy (w tym, datownik okolicznościowy pierwszego dnia obiegu).
OBRAZEK
02.01.2006 r.
DRUK FAZOWY - ( D ) - kolejne formy poszczególnych wyciągów barwnych wydrukowane na podłożu.
OBRAZEK
02.04.2006 r.
E
EGUTER - ( D ) - lekki cylinder obciągnięty sitem (il. 1), umieszczony w końcowej części sita maszyny papierniczej z sitem płaskim (il. 2), służący do wyrównywania powierzchni papieru, a także do wytłaczania w wilgotnej masie papieru znaku wodnego. W celu uzyskania znaku wodnego na sito egutera nalutowuje się wzory (il. 3), które wyciskają z odpowiednich miejsc formowanej wstęgi papieru pewną ilość włókien. Działanie ustawionych za eguterem skrzynek ssących uniemożliwia ponowne wyrównanie zagęszczenia włókien. Zatem, w miejscach wyciśniętych przez wzory uzyskuje się warstwę włóknistą cieńszą, a więc bardziej przejrzystą aniżeli pozostałe części powierzchni papieru.
OBRAZEK
OBRAZEK
OBRAZEK
15.03.2006 r.
F
FORMA - ( D ) - w Podręczniku, oznacza obraz układu elementów drukujących przeniesiony na zadrukowywane podłoże. W zapisie, liczba rzymska nie stanowi o kolejności jej użycia, lecz jest wyłącznie jej wyróżnikiem.
OBRAZEK
16.01.2016 r.
FORMAT ZNACZKA - ( D ) - wielkość, kształt znaczka (trójkątny, prostokątny, kwadratowy, itp.). Niewłaściwe określenie szerokości i wysokości pola znaczka.
OBRAZEK
16.01.2006 r.
K
KARTKA POCZTOWA - ( D ) - karta wykonana ze sztywnego papieru z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym napisem zawierającym wyrazy "Polska", "Rzeczpospolita Polska" lub "Poczta". Zatem, w myśl przepisów prawa, jest nią kartka pocztowa a); nie jest - kartka b).
OBRAZEK
OBRAZEK
19.03.2011 r
.
L
LISTWA OCHRONNA - ( D ) - element drukujący o różnej szerokości, wykonany bezpośrednio w formie drukowej lub z linii ze składu drukarskiego, którego celem jest zabezpieczenie brzegów formy przed szybkim zużyciem. Ułożenie listwy jest z reguły (chociaż nie zawsze) prostopadłe do kierunku drukowania. Stosowana w technice typograficznej, zazwyczaj w produkcji dużych nakładów.
OBRAZEK
03.05.2009 r.
LISTWA ZGARNIAJĄCO-ROZPROWADZAJĄCA - ( D ) - dodatkowy element kreskowy drukujący w postaci paska, umieszczony w formie typograficznej (kliszy chemigraficznej, sterotypie, galwanostereotypie itp.) mający za zadanie równomierne rozprowadzenie farby po powierzchni formy drukowej, zabezpieczający doprowadzenie odpowiedniej ilości farby do prawidłowego wydrukowania wizerunku każdego znaczka znajdującego się na formie.
OBRAZEK
03.05.2009 r.
M
MAKULATURA - ( D ) - to wszystkie usterki widoczne gołym okiem, wymienione w PrPN-T-85007 oraz wewnętrznej "Instrukcji w sprawie dokonywania odbioru ilościowo-jakościowego znaczków ...". Makulatura, niezależnie od tego jaką drogą znalazła się na rynku filatelistycznym, czy dostała się ona do obiegu poprzez okienko pocztowe czy też w sposób bardziej lub mniej legalny, którego ustalenie z perspektywy czasu jest najczęściej niemożliwe, jest pełnoprawnym obiektem filatelistycznym i posiada niewątpliwy filatelistyczny aspekt badawczy.
OBRAZEK
16.10.2018 r.
MARGINES WEWNĘTRZNY (mw)- ( D ) - poziomy lub pionowy pas przechodzący przez całą szerokość lub wysokość arkusza drukowego albo sprzedażnego. Występuje często z napisami, znakami markacyjnymi lub rzadziej ilustracjami.
OBRAZEK
16.01.2016 r.
MARGINETKA- ( D ) (zecerska nazwa - główka) - przedwojenna nazwa części składowej formy typograficznej, oddzielnie odlewana stereotypowo, stanowiąca najczęściej liczby rozrachunkowe arkusza znaczków; a) wydruk, b) odlew stereotypowy.
OBRAZEK
14.10.2020 r.
METAMERIA BARWY- ( D ) - zjawisko polegające na różnym odbiorze barwy tej samej substancji barwiącej (np. zawartej w farbie) uzależnionym od rodzaju światła (temperatury barwowej), w którym substancja barwiąca jest oglądana. Na il. 2 - zn. nr 1347 w świetle o temperaturze barwowej 5500-6500K; na pozostałych ilustracjach - w innych temperaturach barwowych.
OBRAZEK
22.10.2016 r.
MIĘDZYPOLE (m)- ( D ) - pustopole lub fragment marginesu wewnętrznego o długości lub szerokości jednego z boków zna-czka. Międzypole znajduje się pomiędzy dwoma znaczkami.
OBRAZEK
16.01.2016 r.
MIMOWOLNY ZNAK WODNY- ( D ) - znak wodny, którego powstania w procesie technologicznym nie zakładał zarówno producent, zamawiający papier, wydawca znaczka, jak i projektant znaczka. Na ilustracji - odwzorowanie zw IV.1 oraz znak wodny "trąbka", na którym widać znak mimowolny IV.I "siatka egutera".
OBRAZEK
03.05.2009 r.
MORA - ( D ) - niepożądane tło na negatywach lub diapozytywach rastrowanych, powstające przy fotoreprodukcji, a także komputerowej obróbce oryginałów rastrowanych, wskutek niewłaściwego nakładania na siebie punktów rastrowych, np. zn. 3704 i wiele innych.
OBRAZEK
21.02.2013 r.
N
NADKRAWANIE(RYCOWANIE) - ( D ) - przerwanie struktury materiału za pomocą noża krążkowego lub listwy nożowej na określoną grubość, jednak mniejszą niż grubość nadkrawanego materiału.
OBRAZEK
05.03.2013 r.
NADRUK - ( D ) - tekst naniesiony (za zgodą uprawnionej władzy) maszynowo lub ręcznie na znaczki w celu zmiany charakteru albo przeznaczenia wydania; także nadruk okolicznościowy. Nie należy mylić z przedrukiem.
OBRAZEK
04.12.2014 r.
P
PAPIER NIUANSOWANY- ( D ) - papier, w którym w trakcie jego produkcji dodano do masy papierniczej niebieskiego pigmentu lub barwnika (ultramaryny). Taki technologiczny zabieg ma na celu poprawę wizualnego efektu bieli papieru przez maskowanie żółtego odcienia. W UV papier ten nie świeci, w odróżnieniu od papierów z dodatkiem luminoforów. Wiele znaczków, zwłaszcza z lat sześćdziesiątych, np. zn. 1333, 1008÷1037, 1132-37, ect.
04.01.2008 r.
PASER- ( D ) (znak pasowania) - ogólna nazwa różnych rodzajów elementów graficznych (znaków kontrolnych) umieszczanych na marginesach arkusza, przeznaczonych - niezależnie od stosowanej techniki druku - do pasowania i sprawdzania pasowania: wyciągów barw, form kopiowych, form drukowych, odbitek, występujący w postaci, linii, krzyżyków, kółek, prostokątów, itp.; także, do dokładnego przycinania, oznaczania formatu netto (te czasem są nazywane sznytami).-> rozdz. II.2
OBRAZEK
01.12.2020 r.
POŁYSK (GUMY, PAPIERU, DRUKU)- ( D ) wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni gumy. Czynnikami mającymi wpływ na połysk są m.in.:
a) współczynnik załamania światła, absorpcji, przezroczystości i charakteru powierzchni materiału,
b) barwa i kształt powierzchni,
c) siła i rodzaj światła (ukierunkowane lub rozproszone) oświetlającego oglądaną powierzchnię.
O intensywności połysku gumy decyduje przede wszystkim współczynnik odbicia światła. Przyjęta skala połysku na znaczkach, to: silnie błyszcząca, błyszcząca, słabo błyszcząca, półmatowa, matowa. Połysk mierzy się połyskomierzem. By uzyskać poprawny rezultat pomiarowy, to: dla wysokiego połysku stosuje się niską geometrię pomiarów (kąt 20°), a dla powierzchni o słabym połysku, matowych, wysoką geometrię (kąt 85°), patrz normy: ASTM D 2457, DIN EN ISO 2813 i DIN 67530.
OBRAZEK
Połyskomierz
05.08.2017 r.
POSIANIE - (ang. missing dots)- ( D ) - wada występująca w drukowaniu wklęsłym. Wada ta wynika z braku kontaktu powierzchni podłoża drukowanego z farbą znajdującą się w kałamarzykach formy drukowanej, wskutek czego farba nie jest całkowicie przenoszona na podłoże drukowe i w tym miejscu nie zostają wydrukowane punkty rastowe. Ma to wpływ na odcień i intensywność barwy druku. Na występowanie "brakujących punktów" mają wpływ przede wszystkim:
  - odchylenia gramatury papieru; "brakujące punkty" występują przede wszystkim w miejscach (zwanych kraterkami), gdzie gramatura papieru jest niska,   - niewłaściwe funkcjonowanie elektrostatycznego wspomagania druku ESA (Electrostatic Printing Assist).
(Opracowano na podstawie: E. Martorana, H. Ziegler, F.W.A. Campo, H.- H. Juhe, "Przyczyny występowania (brakujących punktów) w drukowaniu wklęsłym". Przegląd papierniczy, grudzień 2006, str. 722-8)
OBRAZEK
16.11.2009 r.
POZYCJA ZNACZKA- ( D ) PRAWIDŁOWA POZYCJA ZNACZKA - pozycja, w której osoba patrząca na znaczek widzi poszczególne elementy rysunku i napisy w miejscach ustalonych w dokumencie wprowadzającym znaczek do obiegu.
12.05.2022 r.
PRZEBITKA- ( D ) - znaczek z usterką przebijania, czyli przesiąkania (przenikania) farby na odwrotną stronę odbitki drukarskiej.
OBRAZEK
07.12.2022 r.
PRZEDRUK- ( D ) - cyfry, znaki graficzne albo cyfry i znaki graficzne nadrukowane maszynowo bądź ręcznie na znaczku celem zmiany wartości nominalnej znaczka.
OBRAZEK
15.03.2006 r.
PUNKTURA- ( D ) - rodzaj znaku pasowania; przeznaczony do pasowania arkusza znaczków do perforówki. Występuje na marginesach (arkusza, sektora lub sektorów) w postaci cienkich skrzyżowanych linii, półksiężyca z kropką, kółka z kropką.
OBRAZEK
10.05.2022 r.
PRZYWIESZKA (L)- ( D ) - wyperforowane pole z napisami lub ilustracjami (najczęściej) stosownymi do okoliczności wydania, połączone bokiem do znaczka, (bok, którym jest połączona przy-wieszka i znaczek, mają równą wielkość) i zazwyczaj oddzielone od niego perforacją. Przywieszka jest ogłaszana w akcie normatywnym wprowadzającym dany znaczek do obiegu.
OBRAZEK
25.02.2022 r.
PUSTOPOLE (pp) - ( D ) - nie zadrukowane, wyperforowane pole w arkuszu sprzedażnym, najczęściej o formacie równym formatowi przylegającego znaczka albo jego połowy. Na pustopolach można spotkać wszelkiego rodzaju znaki: informacyjne, markacyjne, skale barw, wynikające z technologii produkcji.
OBRAZEK
16.01.2016 r.
R
RODZAJ ZNACZKA - ( D ) - zasadnicza jednostka klasyfikacji filatelistycznej, której desygnatami są określone zarządzeniem wprowadzającym znaczek do obiegu: wartość nominalna, rysunek i barwa znaczka. Z definicji wynika, np.: że pomimo tego, iż tym samym zarządzeniem (Min. P. i T. z 14.11.1946) wprowadzono do obiegu znaczki nr 364 - 366 o tej samej wartości nominalnej i jednakowym rysunku, to nie zaliczamy ich do tego samego rodzaju, gdyż mają inną barwę określoną w owym zarządzeniu.
OBRAZEK
29.12.2015 r.
RYSA RAKLOWA - ( D ) (wyszczerbienie rakla) - w rotograwiurze, usterka wyszczerbienia rakla występująca do momentu wymiany rakla na sprawny.
OBRAZEK
13.06.2021 r.
S
SEKCJA - ( D ) - (def. dot. wyłącznie bloków) część lub całość arkusza drukowego, składająca się z kilku do kilkudziesięciu sektorów.
OBRAZEK
20.11.2021 r.
SEKTOR - ( D ) - część lub całość arkusza drukowego, składająca się z kilku do kilkudziesięciu znaczków, ograniczona marginesami; stanowi najczęściej arkusz sprzedażny. W przypadku bloku, sektorem jest jeden blok (druk. użytek).
OBRAZEK
22.11.2021 r.
SKRÓTY I SYMBOLE UŻYTE W PODRĘCZNIKU - ( D )
OBRAZEK
12.04.2022 r.
STEMPEL GWARANCYJNY - ( D ) - imienny stempel eksperta, odbijany na sprawdzonym obiekcie filatelistycznym wg przyjętego systemu w danej organizacji eksperckiej.
OBRAZEK
12.01.2022 r.
Ś
ŚWINKA - ( D ) - w żargonie drukarzy, wada druku powstała w wyniku przylgnięcia do formy różnych zanieczyszczeń lub oderwanego z podłoża - na skutek złego doboru farby - papieru. Charakteryzuje się niesymetrycznym kształtem i otoczką pozbawioną danej farby.
OBRAZEK
07.12.2010 r.
T
TŁOCZENIE WYPUKŁE - ( D ) - (suche tłoczenie lub druk tłoczony) jest procesem zdobienia polegającym na wytłoczeniu reliefu w materiale z którego wykonany jest znaczek. Relief od zadrukowanej strony znaczka jest wypukły (stąd nazwa tłoczenie wypukłe), zaś od strony tylnej - wklęsły. Od licowej (zadrukowanej) strony znaczka elementy wytłoczonego reliefu nie są położone w jednej płaszczyźnie, lecz dają obraz w postaci jakoby płaskorzeźby (kamei).
OBRAZEK
27.05.2019 r.
U
USTERKA - ( D ) - wszystkie stwierdzone na obiekcie filatelistycznym niedociągnięcia technologiczne i produkcyjne związane z materiałem do druku, drukiem i wykończeniem znaczka.
OBRAZEK
07.09.2018 r.
W
WĘŻYKOWANIE PAPIERU - ( D ) - zaprasowana fałda papieru.
OBRAZEK
01.07.2014 r.
WYCINEK - ( D ) - fragment całości pocztowej zawierający skasowany znaczek.
OBRAZEK
02.01.2006 r.
WYLEWY KAŁAMARZYKOWE - ( D ) - zniekształcenie linii brzegowych elementów rysunku w postaci nieregularnych zabrudzeń. W technice wklęsłej drukowania, w miejscach rysunkowych odbitek i druków, jako np. wylewy od elementów pisma, linii i krawędzi rysunku. Spowodowane: - nagromadzeniem się elektryczności statycznej w podłożu drukowym, - nieostrymi krawędziami progów rastrowych formy drukowej, - niewłaściwą konsystencją farby.
OBRAZEK
08.12.2022 r.
Z
ZABIJANIE RASTRA - ( D ) - w offsecie, jest to łączenie się elementów drukujących. Obraz drukowy staje się ciemniejszy i mniej kontrastowy. Przyczyny są opisane na http://www.mhp.com.pl
OBRAZEK
06.01.2019 r.
ZNACZEK PERSONALIZOWANY - ( D ) - element znaczka pocztowego w postaci winiety z pustym polem przeznaczonym na wdrukowywanie napisów i rysunków, połączony ze znaczkiem pocztowym perforacją jednakową dla znaczka pocztowego i personalizowanego; może występować w ośmiu formatach.
OBRAZEK
04.10.2006 r.
ZNAK AUTOTRONOWY - ( D ) - znak graficzny na marginesie arkusza drukowego, w formie kreski lub klina, uruchamiający czytnik elektroniczny autotronu. Urządzenie to służy do samoczynnego sterowania mechanizmami centrującymi, np. pasowania barw, perforatora.
OBRAZEK
31.01.2006 r.
ZNAKI INFORMACYJNE - ( D ) - umieszczane na marginesach arkusza drukowego znaki formalno-informacyjne związane z procesem drukowania. Zaliczamy do nich znaki: drukarza (1.), drukarni(2.), daty zamówienia lub daty drukowania (6.), numery: zamówienia (3.), nakładu (5.), arkusza (4.); itp.
OBRAZEK
02.04.2006 r.